Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Yoga Publicaties besteedt aan de samenstelling van Tijdschrift voor Yoga en de website www.tijdschriftvooryoga.nl, is het mogelijk dat de informatie die op de Tijdschrift voor Yoga site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de Tijdschrift voor Yoga site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Yoga Publicaties. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Tijdschrift voor Yoga site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Yoga Publicaties sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Tijdschrift voor Yoga site of informatie die door middel van de Tijdschrift voor Yoga site verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van www.tijdschriftvooryoga.nl

Yoga Publicaties zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Tijdschrift voor Yoga site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Yoga Publicaties is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Tijdschrift voor Yoga site te kunnen raadplegen.

Auteursrecht

Yoga Publicaties behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen.  Yoga Publicaties behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeld materiaal.

Een bezoeker/ster van de Tijdschrift voor Yoga site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Tijdschrift voor Yoga opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Yoga Publciates (ook niet via een eigen netwerk).

In dit nummer

Wetenschap
van de ziel

Yogisch model van de menselijke
persoon

Yoga en
pijnvermindering